การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6 ขั้นตอน เตรียมพร้อมกู้เงิน SME

1 เขียนแผนธุรกิจให้พร้อม – ในการขอกู้เงิน sme หรือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เจ้าของธุรกิจต้อง มีแผนธุรกิจ และแบบแผนทางการเงินในตัวธุรกิจ เช่น ต้องการขอกู้เท่าไหร่ มีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะชำระหนี้ได้หมดภายในกี่ปี มีหลักทรัพย์อะไรที่สามารถใช้ในการค้ำประกันได้บ้าง

2 เลือกสินเชื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ – เจ้าของธุรกิจต้องรู้ถึงศักยภาพในการใช้หนี้ของตัวธุรกิจ และยื่นขอสินเชื่อในจำนวนที่ไม่เป็นภาระในการดำเนินธุจกิจมากจนเกินไป เพราะสถาบันการเงิน จะพิจารณา จากรายได้จากการประกอบธุจกิจ ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการชำระหนี้ และอย่าขอสินเชื่อมากเกินความจำเป็น เพราะจะมีดอกเบี้ยที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นในระยะยาว

3 เดินบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ – การเดินบัญชีเข้า – ออกอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นหลักฐานชั้นดีในการยืนยันกับธนาคารว่า ธุรกิจของผู้ประกอบการ มีรายรับ หรือรายจ่ายอะไรบ้าง มีกระแสเงินสดไหลเวียนผ่านบัญชี เท่าไหร่ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยที่จะกู้กับสถาบันการเงินต่าง ๆได้

4 เอกสารการค้ามีค่า ต้องเก็บรักษาอย่างดี – ใบสั้งซื้อ ใบเรียกเก็บเงิน ใบกำกับภาษี บัญชีซื้อ บัญชีขาย ใบเสร็จรับเงิน เอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือ ธนาคารได้ เป็นอย่างดี

5 รักษาเครดิตไว้ให้ดี – อย่าผิดนัดชำระ ค้างชำระ หรือ ชำระหนี้ล่าช้า เพราะจะทำให้ประวัติการชำระหนี้ของเราไม่ดี มีผลโดยตรงต่อการยื่นกู้ขอสินเชื่อ

6 วางใจในสภาบันการเงิน ว่าจะไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า – ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความลับในธุรกิจ ท่านสามารถยื่นเอกสารหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้สถาบันการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ทางสถาบันการเงินหรือธนาคาร ไม่สามารถนำข้อมูลหรือเอกสารของธุรกิจไปเปิดเผยได้ ยกเว้นแต่จะได้รับความยินยิมจากเจ้าของธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร

Verified by MonsterInsights