ธปท.-ก.ล.ต.เร่งจัดระเบียบธุรกิจ “ปล่อยกู้สีเขียว” รักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้แทนคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ภายใต้คณะทำงาน Thailand Taxonomy ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการเงิน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศมีการจัดกลุ่มกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ประเมินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการเข้าถึงบริการและเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 3 ระดับ (ระบบ Traffic-Light System) ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งในระยะที่ 1 จะเริ่มด้วยการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคพลังงานและภาคการขนส่งก่อน เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนสูง

ทั้ง ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต.ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 และผลกระทบหากนำมาใช้งาน ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.65 ถึง 26 ม.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ธนาคารแห่งประเทศไทยทาง Email: taxonomy@bot.or.th และฝ่ายตราสารหนี้ ก.ล.ต.ทาง Email: debt@sec.or.th และจะมีการสัมมนาออนไลน์ สรุปรายละเอียด Thailand Taxonomy ในวันที่ 10 ม.ค.66 เวลา 13.00-15.00 น.

แหล่งข้อมูลข่าว จาก ” ไทยรัฐออนไลน์”

Verified by MonsterInsights